Polityka prywatności

Informacja o polityce prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w serwisie http://pantaplast.com.pl (zwanym dalej ?Serwisem?) jest spółka ?PANTA-PLAST? sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Szparagowej 12 (91-211, Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000155174 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 7260037682, REGON: 470849949, kapitał zakładowy w wysokości: 400.000,00 złotych (zwana dalej ?Administratorem?).
 2. Z Administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w przypadku zapisania się do newslettera: w celu wysyłki newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (tym interesem jest promowanie Administratora, jego działalności i sprzedawanych towarów),
  2. w przypadku skierowania do Administratora zapytania, pozostawienia prośby o złożenie oferty przy wykorzystaniu danych kontaktowych umieszczonych w Serwisie: w celu skontaktowania się, odpowiedzi na zapytanie lub w celu złożenia oferty, jeśli Administrator został poproszony o jej złożenie ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (tym interesem jest nawiązanie kontaktu z osobą zwracającą się do Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO ? przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie,
  3. w związku z wykorzystaniem plików cookies: do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakimi są zapewnienie działania Serwisu, jego właściwej wydajności i funkcjonalności ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane jedynie: upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora oraz podmiotom zewnętrznym świadczący na rzecz Administratora usługi hostingu poczty elektronicznej, hostingu strony internetowej, obsługi strony internetowej.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 6. W związku ze świadczeniem usługi newslettera dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi newslettera lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W związku ze skierowanym zapytaniem, prośbą o złożenie oferty dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania zapytania, prośby lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W pozostałym zakresie dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
 7. Mogą Państwo domagać się od Administratora dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą też Państwo domagać usunięcia danych w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 17 RODO.

Mają też Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych dla realizacji interesów Administratora wskazanych w pkt 3. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności użytkownika lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 1. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w szczególności otrzymywanie newslettera.
 3. Używany w niniejszej polityce prywatności skrót ?RODO? oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

FaLang translation system by Faboba

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać na podany adres mailowy wiadomości dotyczące nowości oraz promocji produktów oferowanych przez ?Panta-Plast? sp. z o.o., dodaj swój adres e-mail do newslettera. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez skorzystanie z funkcji ?usuń e-mail? przy formularzu zapisu do newslettera lub wysłanie wiadomości mailowej na adres rodo@pantaplast.com.pl Rezygnacja powoduje skutki na przyszłość, co oznacza, że nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki newslettera dokonanej przed rezygnacją.

Copyright © 2015 Panta Plast. All Rights Reserved.
Panta Plast dokłada wszelkich starań, aby traktować użytkowników uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. 
Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 
Nr Umowy: POIR.03.04.00-10-0218/20-00